สินค้าหมวด ครุภัณฑ์ปฏิบัติการคณิตศาสตร์
ครุภัณฑ์   /   ครุภัณฑ์ปฏิบัติการคณิตศาสตร์

รูปแบบการจัดเรียง

เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง

23,000 บาท / เครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่

25,000 บาท / เครื่อง

เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ สี

16,500 บาท / เครื่อง

เครื่องโปรเจคเตอร์ พร้อมขอรับภาพ

30,000 บาท / เครื่อง

เครื่องสแกนเนอร์(Scanner)

20,000 บาท / เครื่อง

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120 นิ้ว

11,900 บาท / เครื่อง

เครื่องฉายภาพทึบแสง (Visualizer)

40,000 บาท / เครื่อง

เครื่องขยายเสียง (Powe Amp) ขนาด 150 วัตต์ พร้อมลำโพง

30,000 บาท / เครื่อง

โทรทัศน์สี แบบจอ LED ขนาด 32 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ 1366x768 พิกเซล

14,000 บาท / เครื่อง

โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน 29 นิ้ว

5,500 บาท / เครื่อง

เครื่องเล่นดีวีดี(DVD)

2,400 บาท / เครื่อง

Active Board พร้อมเครื่องโปรเจคเตอร์แบบ Short throw

85,200 บาท / เครื่อง

Graphics Calculator

8,250 บาท / เครื่อง

ซอฟต์แวร์คณิตศาสตร์

40,000 บาท / ชุด

ชั้นวางของ 2 ชั้น

3,000 บาท / หลัง

ชั้นวางของ 2 ชั้น มีบานปิด

3,500 บาท / หลัง

ชั้นวางของ 4 ชั้น

4,000 บาท / หลัง

ชั้นวางของ 4 ชั้น มีบานปิด 2 ชั้นล่าง

5,000 บาท / หลัง

โต๊ะปฏบัติการสำหรับนักเรียน

0 บาท / ตัว

เก้าอี้ปฏบัติการสำหรับนักเรียน

0 บาท / ตัว

โต๊ะครู

4,000 บาท / ตัว

เก้าอี้ครู

1,350 บาท / ตัว

โต๊ะเข้ากลุ่มย่อย

2,500 บาท / ตัว

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์

1,550 บาท / ตัว

โต๊ะวางเครื่องพิมพ์

3,200 บาท / ตัว

ชุดรูปทรงเรขาคณิต (ไม่น้อยกว่า 10 ชิ้น/ชุด)

420 บาท / ชุด

ชุดปริซืมฐานสี่เหลี่ยม

450 บาท / ชุด

ชุดปริมาตรทรงกระบอก

700 บาท / ชุด

ชุดปริซึมฐานสี่เหลี่ยมจัตรัสแสดงเส้นทแยงมุม

550 บาท / ชุด

ชุดปริซึมฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าแสดงเส้นทแยงมุม

650 บาท / ชุด

ชุดปริซึมฐานสามหลี่ยมผ่าสาม(ไม่น้อยกว่า 12 ชิ้น/ชุด)

600 บาท / ชุด

ชุดปริซึมฐานสี่เหลี่ยมผ่าสาม(ไม่น้อยกว่า 12 ชิ้น/ชุด)

600 บาท / ชุด

ชุดปริซืมฐานสามเหลี่ยมด้านเท่าภายในมีพีระมิด

750 บาท / ชุด

ชุดปริซืมฐานสี่เหลี่ยมด้านเท่าภายในมีพีระมิด

750 บาท / ชุด

ชุดปริซืมฐานสามเหลี่ยมผืนผ้าด้านเท่าภายในมีพีระมิด

750 บาท / ชุด

ชุดปริซืมฐานห้าเหลี่ยมด้านเท่าภายในมีพีระมิด

750 บาท / ชุด

ชุดกรวยตัดกรวย

850 บาท / ชุด

VCD ระยะระหว่างจุดสองจุด

340 บาท / ชุด

VCD ความชันของเส้นตรง

340 บาท / ชุด

VCD ภาคตัดกรวย

340 บาท / ชุด

VCD เส้นตรง

340 บาท / ชุด

VCD วงกลม

340 บาท / ชุด

VCD พาราโบลา

340 บาท / ชุด

VCD วงรี

340 บาท / ชุด

VCD ไฮเพอร์โบลา

340 บาท / ชุด

ชุดปริซืมฐานสามเหลี่ยมผ่าสาม(ไม่น้อยกว่า 12 ชิ้น/ชุด)

600 บาท / ชุด

ชุดปริซืมฐานสี่เหลี่ยมผ่าสาม(ไม่น้อยกว่า 12 ชิ้น/ชุด)

600 บาท / ชุด

VCD การพับและต่อรูปทรงสามมิติ(ไม่น้อยกว่า 5 แผ่น/ชุด)

1,200 บาท / ชุด

ความรู้เบื้องต้นเรื่องเซท

340 บาท / ชุด

การกระทำระหว่างเซต

340 บาท / ชุด

ความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นเส้นตรง

340 บาท / ชุด

จำนวนจริง

340 บาท / ชุด

สมบัติของจำนวนจริง

340 บาท / ชุด

สมบัติความบริบูรณ์

340 บาท / ชุด

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

340 บาท / ชุด

การเชื่อมประพจน์ ตอนที่ 1

340 บาท / ชุด

การเชื่อมประพจน์ ตอนที่2

340 บาท / ชุด

การหาค่าความจริงของประพจน์

340 บาท / ชุด

สมมูลและสัจนิรันดร์

340 บาท / ชุด

ความสัมพันธ์

340 บาท / ชุด

โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์

340 บาท / ชุด

กราฟของความสัมพันธ์ ตอนที่1

340 บาท / ชุด

กราฟของความสัมพันธ์ ตอนที่2

340 บาท / ชุด

อินเวอร์ของความสัมธ์

340 บาท / ชุด

ระยะระหว่างจุดสองจุด

340 บาท / ชุด

ความชันของเส้นตรง

340 บาท / ชุด

วงกลม

340 บาท / ชุด

พาราโบลา

340 บาท / ชุด

วงรี

340 บาท / ชุด

ไฮเพอร์โบลา

340 บาท / ชุด

ความหมายของฟังก์ชัน

340 บาท / ชุด

พิชคณิตของฟังก์ชัน

340 บาท / ชุด

กราฟของฟังชันไซน์และโคไซน์

340 บาท / ชุด

สถิติพื้นฐาน

340 บาท / ชุด

การนำเสนอข้อมูล

340 บาท / ชุด

กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียล

340 บาท / ชุด

กราฟของฟังก์ชันลอการิทึม

340 บาท / ชุด

กฏของไซน์และโคไซน์

340 บาท / ชุด

อินเวอร์สของฟังก์ซันไซน์

340 บาท / ชุด

อินเวอร์สของฟังกันโคไซน์

340 บาท / ชุด

อินเวอร์สของฟังก์ชันแทนเจนต์

340 บาท / ชุด

เมตริกซ์

340 บาท / ชุด

กำหนดเชิงเส้น

340 บาท / ชุด

เวกเตอร์ในระนาบ ตอนที่1

340 บาท / ชุด

เวกเตอร์ในระนาบ ตอนที่ 2

340 บาท / ชุด

เวกเตอร์ในระบบแกนมุมฉาก

340 บาท / ชุด

จำนวนเชิงซ้อน

340 บาท / ชุด

พหุนามดีกรีสอง

340 บาท / ชุด

การวัดตำแหน่งของข้อมูล

340 บาท / ชุด

ค่ามาตรฐาน Z-Score

340 บาท / ชุด

พื้นที่ไต้เส้นโค้งปกติ

340 บาท / ชุด

ลำดับSequence

340 บาท / ชุด

ลิมิตของลำดับ Limit of Seqiemce

340 บาท / ชุด

ลิมิตของฟังก์ชัน Limit of Function

340 บาท / ชุด

อนุพันธ์ของฟังชัน Derivative of Function

340 บาท / ชุด

การประยุกต์อนุพันธ์ ตอนที่1

340 บาท / ชุด

การประยุกต์อนุพันธ์ ตอนที่2

340 บาท / ชุด

การประยุกต์อนุพันธ์ ตอนที่3

340 บาท / ชุด

อินทิกรัลจำกัตเขต

340 บาท / ชุด

กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

340 บาท / ชุด

วิธีเรียงสับเปลี่ยน

340 บาท / ชุด

การจัดหมู่

340 บาท / ชุด

ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

340 บาท / ชุด

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

340 บาท / ชุด

เลขดัชนีตอนที่1

340 บาท / ชุด

เลขดัชนีตอนที่2

340 บาท / ชุด

เลขดัชนีตอนที่3

340 บาท / ชุด